Algemenen Voorwaarden


Algemene voorwaarden:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten van of met Vers-diervoer.nl

1.2 Indien koper/opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing mocht hebben verklaard, binden deze ons slechts voor zover wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk, door de bevoegde eigenaar ondertekend, hebben aanvaard.

De enkele schriftelijke verwijzing door een opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden bindt Vers-diervoer niet.

1.3 Ingeval van strijd tussen de algemene voorwaarden van Vers-diervoer voorwaarden van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van Vers-diervoer prevaleren.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens en zonder uitzondering van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vers-diervoer en haar moeder-, zuster- en/of aanverwante bedrijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Aanbiedingen

De aanbiedingen van Vers-dievoer zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat Vers-diervoer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, ondertekend door haar bevoegde eigenaar, dan wel een door de eigenaar daartoe uitdrukkelijk gemachtigde functionaris;

3.2 Handelingen, mededelingen, toezeggingen of genoteerde opdrachten binden Vers-diervoer slechts voor zover deze door Vers-diervoer schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 De door Vers-diervoer gezonden schriftelijke orderbevestiging geldt als volledig bewijs, tenzij koper/opdrachtgever, binnen acht dagen schriftelijk na datum van deze bevestiging eventuele onjuistheden kenbaar heeft gemaakt.

3.4 Alle wijzigingen in de opdracht(en) worden, wanneer daaruit meerkosten ontstaan als meerwerk beschouwd. Verrekening vindt plaats bij eindafrekening van de opdracht.

3.5 Vers-diervoer is nimmer gehouden tot terugname van teveel door de koper/opdrachtgever bestelde goederen.

4. Medewerking door opdrachtgever

4.1 Vanwege de noodzaak dat koper/opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal koper / opdrachtgever Vers-diervoer steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

4.2 Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Vers-diervoer te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en voor het beveiligen van gegevens.

4.3 Indien is overeengekomen dat koper / opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Vers-diervoer staan, of indien koper/ opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, staat het Vers-diervoer vrij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Vers-diervoer op vergoeding van ter zake geleden schade, kosten en interessen.

4.5 De tussen Vers-diervoer en de koper/opdrachtgever uitgewisselde informatie, over en weer verstrekt ter correcte uitvoering van een opdracht, wordt tussen partijen als vertrouwelijke informatie beschouwd. Partijen zullen maatregelen treffen om zorgvuldig om te gaan met de aldus verkregen informatie en het vertrouwelijke karakter daarvan over en weer respecteren.

5. Prijzen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden terzake van de door Vers-diervoer geaccepteerde opdrachten de prijzen en voorwaarden per de datum, waarop de opdracht schriftelijk is bevestigd.

5.2 Na de datum van de orderbevestiging optredende wijzigingen in loonkosten, prijzen van materialen en/of diensten van derden, transportkosten, fabrieksprijzen, valutaverhoudingen, heffingen en/of belastingen, worden aan koper/opdrachtgever doorberekend.

6. Betalingen

6.1 Betaling van geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden dient vóór aflevering en contant te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is met name niet toegestaan in geval van wederverkoop door opdrachtgever betaling afhankelijk te stellen van betaling door de derde-koper/afnemer.

6.2 Vers-diervoer is te allen tijde, met name in geval van levering op krediet, gerechtigd een vooruitbetaling van de geldende prijs te verlangen tot een bedrag of percentage als Vers-diervoer zal vaststellen, danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.

6.3 Indien koper/opdrachtgever met zijn verplichting tot betaling danwel zekerheidstelling nalatig mocht zijn, is Vers-diervoer, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

6.4 Bij niet tijdige betaling is koper/opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Over het door hem verschuldigde zal een vertragingsrente van 1,5 % per maand in rekening worden gebracht, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt gerekend.

6.5 Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de koper/opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

7. Levering, transport en transportrisico

7.1 Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend.

Storingen in het bedrijf van Vers-diervoer ten gevolge van overmacht en andere omstandigheden (zoals storingen in de aanvoer door de toeleverancier, welke de normale bedrijfsgang stagneren, voor zover deze niet aan persoonlijke opzet of grove schuld van de directie van Vers-diervoer te wijten zijn), schorten de leveringsverplichting van Vers-diervoer op, zonder dat de koper/opdrachtgever uit dien hoofde ontbinding of recht op vergoeding van kosten, schade en/of interessen kan vorderen.

7.2 Levering vindt plaats bij Vers-diervoer althans in een door haar aan te wijzen magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afleveringen elders, alsmede retourzendingen, geschieden voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

7.3 Indien de goederen en materialen na het verstrijken van de leveringstermijn door koper/opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, volgens het te dezen gebruikelijke en ter plaatse geldende tarief.

7.4 Alle goederen en materialen reizen, voor zover niet verzekerd, vanaf het ogenblik van afzending voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Ook indien francolevering overeengekomen is, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer aan de goederen geleden.

7.5 Bij aankomst der goederen heeft koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat, waarin de goederen zich bevinden. In geval dat blijkt, dat schade aan goederen en/of materialen is toegebracht, dan dient koper/opdrachtgever alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen. Vers-diervoer dient uiterlijk binnen vier dagen na afzending van goederen schriftelijk omtrent schade te worden geïnformeerd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak jegens Vers-diervoer is vervallen.

8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1 Zolang koper/opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan behoudt Vers-diervoer de eigendom van de verkochte en/of geleverde goederen, en wel voor rekening en risico van koper/opdrachtgever. Koper/opdrachtgever wordt in dat geval geacht de materialen en goederen voor Vers-diervoer te houden tot het tijdstip waarop koper/opdrachtgever zijn betalingsverplichting jegens Vers-diervoer is nagekomen en is niet gerechtigd de goederen te verkopen, aan derden in pand te geven of als zekerheid tegenover derden te doen dienen.

8.2 Indien Vers-diervoer van koper/opdrachtgever een goed ter bewerking onder zich heeft, is zij gerechtigd dit goed onder zich te houden totdat al de vorderingen van Vers-diervoer terzake van werkzaamheden aan dit goed of die goederen en tevens alle andere vorderingen van Vers-diervoer ten laste van dezelfde koper/opdrachtgever volledig zijn voldaan, tenzij koper/opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

8.3 Alle bij koper/opdrachtgever in het bezit zijnde brochures, tekeningen, bescheiden en dergelijke blijven eigendom van Vers-diervoer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.4 Vervangen materialen of goederen worden eigendom van Vers-diervoer, zonder dat koper/opdrachtgever enige aanspraak kan maken op vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. Reclame

9.1 Reclames en/of klachten moeten schriftelijk geschieden en dienen binnen acht dagen na levering Vers-diervoer bereikt te hebben. Na verloop van die termijn worden de goederen geacht in orde te zijn bevonden en verliest de koper/opdrachtgever het recht van reclame.

9.2 Het recht van reclame is uitsluitend voorbehouden aan de oorspronkelijke koper/opdrachtgever van Vers-diervoer. Bij wederverkoop aan derden doet koper/opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van dit recht. Koper/opdrachtgever vrijwaart Vers-diervoer in geval van wederverkoop uitdrukkelijk van aanspraken door derden-kopers/afnemers.

9.3 Het indienen van reclames ontheft de koper/opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling overeenkomstig de factuur.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Eventuele aansprakelijkheid van Vers-diervoer voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, of anderszins uit de wet, wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat Vers-diervoer terzake van die overeenkomst aan koper/opdrachtgever in rekening zal hebben gebracht, respectievelijk heeft gebracht.

10.2 Vers-diervoer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontstaat doordat de geleverde goederen niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege of door keuringsinstanties gestelde of te stellen eisen aan de hoedanigheid van deze goederen.

10.3 Vers-diervoer is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden.

Vers-diervoer is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Vers-diervoer is evenmin aansprakelijk voor schade indien de koper/opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien koper/opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

11. Beëindiging en overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid, ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst vertraagd, verhinderd of zeer bezwaarlijk wordt, danwel slechts met het maken van aanzienlijk hogere kosten kan worden uitgevoerd, waaronder mede te begrijpen niet en niet tijdige levering door toeleveranciers en transportmoeilijkheden.

Indien Vers-diervoer verhinderd is op grond van overmacht de overeenkomst uit te voeren is Vers-diervoer bevoegd de leveringsverplichting op te schorten, danwel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als beëindigd te beschouwen zonder enigerlei recht op vergoeding van schade, kosten en interessen van koper/opdrachtgever.

11.2 Indien koper/opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Vers-diervoer in gebreke blijft, is Vers-diervoer zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Shaweca op volledige vergoeding van kosten, schade en interessen.

Dezelfde bevoegdheid komt Vers-diervoer toe indien koper/opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag (conservatoir danwel executoriaal) op goederen van koper/opdrachtgever mocht worden gelegd.

12. Garantie

12.1 Vers-diervoer staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen alsmede voor de kwaliteit van het door haar geleverde en gebruikte materiaal, in die zin dat gebreken die zich voordoen binnen één jaar tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld na levering van de goederen ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, een en ander ter beoordeling van Vers-diervoer, zullen worden hersteld zonder berekening van werkloon en/of onderdelen.

De garantie betreft uitsluitend het recht van reparatie, vervanging of omruiling van het apparaat, een en ander ter beoordeling aan Vers-diervoer en zal met name nimmer gehouden zijn tot terugbetaling van de koopprijs van het goed.

12.2 Garantie wordt door Vers-diervoer slechts verstrekt aan en ten behoeve van haar directe kopers/opdrachtgevers. Kopers/opdrachtgevers vrijwaren Vers-diervoer in geval van wederverkoop uitdrukkelijk tegen garantieaanspraken door derdeafnemers.

12.3 Niet onder de garantieverplichting vallen beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking en de waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden. De garantieverplichting vervalt eveneens indien koper/opdrachtgever wijzigingen in of reparaties aan het geleverde goed heeft verricht dan wel door derden heeft laten verrichten of indien het goed op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, dan wel in strijd met de gebruiksaanwijzing is gehandeld.

12.4 Garantie ten aanzien van artikelen met een verkoopwaarde onder de Euro 50,- wordt slechts verleend indien een daartoe strekkende reclame uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij Vers-diervoer wordt ingediend.

12.5 In geen geval zal Vers-diervoer aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder schade vanwege gederfde winst of besparingen, of andere gevolgschade, voortkomend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken noch voor enige vordering van welke derden dan ook.

12.6 Indien Vers-diervoer de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. Vers-diervoer zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

12.7 Indien Vers-diervoer ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen levert of vervangt zullen op deze onderdelen alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

12.8 Met betrekking tot reparaties en/of vervanging van onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

12.9 Koper/opdrachtgever dient Vers-diervoer in de gelegenheid te stellen het betreffende goed te repareren. Toezending van de goederen aan Vers-diervoer geschiedt franco door koper/opdrachtgever en voor zijn risico. Ongefrankeerde zendingen, ook retourzendingen, worden niet door Vers-diervoer geaccepteerd.

Vindt retourzending plaats ten gevolge van foutieve levering door Vers-diervoer, dan zullen de frankeer- c.q. vrachtkosten worden gecrediteerd, echter uitsluitend indien zulks schriftelijk door Vers-diervoer schriftelijk is bevestigd.

Retourzendingen, anders dan wegens gemotiveerde en tijdige reclames zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch zonder geldige redenen, dan zijn alle aan de zending verbonden kosten voor rekening en ten laste van de afzender van het retourgoed.

12.10 De door Vers-diervoer gegeven garantie strekt niet uit over de millenniumbestendigheid van de door haar geleverde goederen, tenzij Vers-diervoer uitdrukkelijk schriftelijk de millenniumbestendigheid heeft gegarandeerd.

13. Derdenbeding

Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Vers-diervoer en betreffende de vrijwaring van Vers-diervoer voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Vers Voer als derden, voor wier handelen c.q. nalaten Vers-diervoer aansprakelijk kan zijn.

14. Vrijwaring

Koper/opdrachtgever is gehouden Vers-diervoer te vrijwaren c.q. Vers-diervoer schadeloos te stellen voor alle kosten en schaden waarin Vers-diervoer mocht vervallen doordat derden een vordering op Vers-diervoer instellen terzake van enig feit, waarvoor de aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever in deze voorwaarden is uitgesloten.

15. Annulering

Bij eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever verbeurt deze naast diens gehoudenheid tot volledige schadeloosstelling, aan Vers-diervoer een boete die gelijk is aan 10% van de geldende prijs bij een bestelling/opdracht.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van Vers-diervoer toepasselijk zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlandse recht.

16.2 Geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van Vers-diervoer toepasselijk zijn, zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem, ook indien de koper/opdrachtgever in het buitenland gevestigd is, tenzij Vers-diervoer de jurisdictie van een andere rechter zou verkiezen.

16.3 De oorspronkelijke Nederlandse tekst van deze voorwaarden geldt als enige authentieke tekst en zal ingeval van verschillen of interpretatieverschillen prevaleren over alle vertalingen van deze voorwaarden in andere talen. )